Hukuk davası açmak kavramı; hukuki bir sonuca ulaşmak, hüküm elde etmek amacıyla yargı organına başvurma sonucunda, sıklıkla bir kişi veya kurum aleyhinde mahkeme önünde hak talep etmeyi ifade etmektedir. Ceza davalarının aksine hukuk davaları, başvuru neticesinde açılmaktadır.
Davanın açılması, birkaç aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamaları, davanızı bir avukata vekalet vermek suretiyle takip edecekseniz, alacağınız profesyonel hukuki yardım sayesinde rahatlıkla atlatabilirsiniz. Bu makalenin amacı, açacağı hukuk davasını herhangi bir avukata vekalet vermeksizin sürdürecek bireylere rehberlik etmektir.

 

1- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME TESPİT EDİLİR
Görevli mahkemenin tespiti, davanın hangi mahkemede görüleceğinin tespitinin “görev” kurallarına göre belirlenmesini ifade etmektedir. Davayı görevli olmayan mahkemede açtığınız takdirde dava dilekçeniz reddolunacaktır.

Mahkemeler arasında görev ayrımını örneklendirmek gerekirse; Asliye Hukuk Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, İş Mahkemesi….


Yetkili mahkemenin tespiti ise, davanın hangi yer mahkemesinde görüleceğinin tespitnin, yetki kurallarına göre belirlenmesini ifade etmektedir. Davanın yetkili olmayan mahkemede açılması halinde, söz konusu dava türünde yetki kamu düzeninden kaynaklanıyorsa (kesin yetki kuralının mevcudiyeti hali), taraflar mahkemenin yetkili olduğuna dair anlaşsalar dahi, mahkeme re’sen yetkisizlik kararı verecek ve dava dilekçesinin reddine hükmedecektir. Yetkinin kamu düzeninden kaynaklanmadığı hallerde ise (kesin yetki kuralının mevcut olmaması hali), karşı tarafın verilen süre içerisinde yetki hususunda itirazı neticesinde, mahkeme yetkisizlik kararı verecek ve dava dilekçesinin reddine hükmedecektir.

 

 

Mahkemeler arasında yetki ayrımını örneklendirmek gerekirse; İstanbul Mahkemeleri, Ankara Mahkemeleri, İzmir Mahkemeleri…

2- DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLANIR
Dava için hazırlanacak dilekçeler, kural olarak belli bir düzen içerisinde olmalıdır. Dilekçe; düz, çizgisiz, beyaz bir kağıt üzerine; bilgisayar aracılığıyla yahut mürekkepli kalem ile yazılmalıdır.
Dilekçenizde davayı açma sebebinizi özlü bir biçimde anlatmalısınız.

 

ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ
Hazırlanan dilekçe temin edilecek dava dosyasına yerleştirilir.

 

3- ADLİYEDE YAPILACAK İŞLEMLER
Adliyeye giderek tevzi bürosundan sıra almalısınız. Sıranın gelmesinitakiben, ilgili dosya memura teslim edilir ve memur tarafından dosyada yer alan bilgilere göre gider avansı ve harçları kapsayan ücret taahhuk edilir. Taahhuk edilen bu ücret, vezneye gidilerek ödenir ve dava dosyası memura teslim edilir.

Gerçekleştirdiğiniz bu işlemler neticesinde, memur söz konusu dosyayı sisteme işleyecek, işlenen dosyaya hakim şerhini yazıp tarih koyarak imzalayacaktır. Ardından dosya, mahkeme kalemine veya yazı işlerine havale edilecek ve dava esas defterine kaydolunacaktır. Davanın esas defterine kayıt edildiği an dava resmen açılmış olacaktır. Davanın açılması ile dava konusu ilgililere çağrı kağıdı gönderilir.

 

Kaynak : https://hukukiblog.com/diger/dava-nasil-acilir/